Загальні положення. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ державної податкової служби України

Державна ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ державної податкової служби України

Затверджую

Проректор з навчальної та

Методичної роботи

__________

Р.

Методичні вказівки

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

для підготовки фахівців за ОКР «Магістр»

Денної та заочної форми навчання

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

Магістерська програма

«Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»

Ірпінь 2015

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра призначені за галуззю знань 0304 «Право», спеціальності 8.03040101 «Правознавство», магістерські програми «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності», розроблені на основі навчального плану підготовки магістрів, затвердженого у 2012 році.

Автори: П.В. Цимбал, д.ю.н., професор,

завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики,

Заслужений юрист України

Т.Я. Цимбал, к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

О.В. Сіренко, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, заступник завідуючого кафедрою з навчально- методичної роботи

Рецензент Н.А. Потомська, к.ю.н., заступник

Зав. кафедри загально - юридичних дисциплін

Ірпінської фінансово-юридичної академії

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, протокол №____ від “____”_____________20__р.

Зав. кафедрою П.В. Цимбал

доктор юридичних наук,

Професор

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №____ від “____”_____________20__ р.

Реєстраційний №_____________

ЗМІСТ

Загальні положення…………………………………………………………..4

Мета і завдання дипломної роботи………………………………………….4

Вибір теми дипломної роботи та її затвердження………………………….6

Організація виконання дипломної роботи…………………………………..7

Структура і зміст дипломної роботи…………………………………………8

Вимоги до оформлення дипломної роботи……………………………….....10

Організація захисту дипломної роботи……………………………………...16

Додатки

Загальні положення

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має первісний досвід у їх застосуванні та продукуванні нового знання для вирішення проблемних професійних завдань у сфері правового забезпечення діяльності органів прокуратури, адвокатури та суду.Мета методичних вказівок та вимог щодо підготовки дипломних робіт – дати загальну схему і структуру дипломної роботи, надати методичну допомогу студентам по раціональній і ефективній організації написання та захисту дипломної роботи.

Методичні вказівки та вимоги щодо підготовки дипломних робіт визначають мету і завдання дипломної роботи, рекомендовану тематику дипломних робіт, порядок вибору та затвердження теми, етапи виконання, структуру, зміст і обсяг роботи, вимоги до оформлення, порядок рецензування та захисту, обов’язки наукового керівника та студента.


9301331743370924.html
9301351478247587.html
    PR.RU™