Поради до виконання завдань № 19

Розглянемо розв’язання цих завдань на прикладі завдання № 19 варіанту 1.

Логотип — оригінальне зображення повного або скороченого найменування організа-

ції або товару. Логотип є словесною частиною товарного знаку. Його складовими можуть

бути символи шрифтів, ілюстрація або їх поєднання, сформовані в єдине композиційне

ціле. Важлива вимога до логотипу — компактність: він повинен бути цілісним і легко

сприйматися.

Візуальна ідея логотипу полягає в його «прихованому змісті».

Той самий логотип має бути універсальним при використанні в поліграфії при всіх ме-

тодах друку, тобто повинен добре виглядати на чорно-білому аркуші факсу або документів, на

корпусі ручки, на фірмовому бланку або конверті, на візитній картці і на наклейці, а також

на екрані монітора. Дві основні вимоги до логотипу — унікальність та оригінальність.

Логотипи часто складаються з двох частин — графічної та текстової, яку називають під-

писом, тому що текст повинен сприйматися як підпис після зображення.

Авторське право — набір виключних прав, які дозволяють авторам літературних,

мистецьких і наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяль-

ності. Авторське право поширюється на будь-які результати творчої діяльності, включаючи

комп’ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії та скульптури, архітектурні проекти,

рекламні проспекти, карти й технічні креслення тощо.

У розділі ІІ ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено:

«особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак

охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

• латинська буква «c», обведена колом: ©;

• ім’я особи, яка має авторське право;

• рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права ставиться на оригіналі й кожному примірнику твору.

Приклад розв’язання (В-1, № 19)

Створимо логотип відповідно до завдання 18 Варіанту 1 в середовищі графічного редак-

торі CorelDRAW.

1. За допомогою інструмента Эллипс (Еліпс) намалюємо еліпс. Виділяємо еліпс та вико-

наємо команду меню Текст → Подогнать текст к пути (Підігнати текст до шляху), вводимо

текстовий напис Софіївка.

2. Встановимо для текста шрифт Minion Pro Med, розмір 72 пт, відповідний колір.

3. Виділяємо еліпс, за допомогою кнопки Дуга

панелі інструментів Панель Свойств: Эллипс (Панель

властивостей: Еліпс) перетворимо еліпс на дугу.

4. Виділяємо текстовий напис і еліпс та групуємо

об’єкти за допомогою команди меню Компоновать →

→ Группа (Компонувати → Група).

5. Двічі клацнемо групу та виконаємо її обертання.6. Змінимо товщину ліній кнопкою Контур.

7. На сайті http://office.microsoft.com/ виконаємо

пошук малюнка та збережемо файл малюнка на ро-

бочому столі в папці Атестація_Прізвище.

www.e-ranok.com.ua

Поради до виконання завдань № 20 89

8. Двічі клацнемо малюнок, до якого в середовищі

CorelPHOTO застосуємо інструмент Обрезка

(Обрізка) .

9. Вийдемо із застосунка CorelPHOTO, збережемо зміни в малюнку.

10. Виділяємо та копіюємо за допомогою команди меню Редактировать → Копировать (Редагу-

вати → Копіювати) змінений малюнок.

11. Виконаємо дзеркальне відображення копії малюнка Зеркальное отображение (Дзеркаль-

не відображення).

12. Перемістимо малюнок і його копію на логотип.

13. За допомогою інструмента Текст вводимо текстовий напис © Microsoft.

14. Малюємо зовнішній еліпс із заливкою, розміщуємо його позаду всіх об’єктів.

15. Виділяємо та групуємо всі об’єкти логотипа Компоновать → Группа (Компонувати →

→ Група).

16. Збережемо створений логотип з іменем logotip.cdr у папці Атестація_Прізвище.

17. Експортуємо логотип у формат jpeg із роздільною здатністю 72 dpi (для виконання завдан-

ня 23).

© Microsoft


9300983242579453.html
9301034622793611.html
    PR.RU™